مرور خودکار

شما می توانید تصویر ضبط شده را بلافاصله بعد از تصویربرداری روی صفحه بازبینی کنید. شما می توانید زمان نمایش برای مرور خودکار را نیز تعیین کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [مرور خودکار] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎10 ثانیه/‏‎5 ثانیه/‏‎2 ثانیه:
تصویر ضبط شده را بلافاصله بعد از تصویربرداری برای مدت زمان انتخاب شده روی صفحه نمایش می دهد. اگر در حین مرور خودکار یک عمل بزرگنمایی را انجام دهید، می توانید آن تصویر را با استفاده از مقیاس بزرگ شده بازبینی کنید.
خاموش:
مرور خودکار را نمایش نمی دهد.

نکته

  • هنگامی که از عملکردی استفاده می کنید که پردازش کردن تصویر را انجام می دهد، تصویر قبل از پردازش کردن، و به دنبال آن تصویر بعد از پردازش کردن ممکن است به طور موقت نمایش داده شوند.
  • تنظیمات DISP (تنظیم نمایش) برای نمایش مرور خودکار به کار می روند.