انتخاب کردن کارت حافظه برای پخش (انتخاب رسانه پخش)

شکاف کارت حافظه که قرار است پخش شود را انتخاب می کند.

  1. MENU - (پخش) - [انتخاب رسانه پخش] - شکاف دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

شکاف 1‎‏:
شکاف 1 را انتخاب می کند.
شکاف 2‎‏:
شکاف 2 را انتخاب می کند.

نکته

  • هنگامی که هیچ کارت حافظه ای در شکاف انتخاب شده جای گذاری نشده باشد هیچ تصویری پخش نمی شود. شکافی را انتخاب کنید که در آن یک کارت حافظه جای گذاری شده باشد.
  • هنگامی که [مشاهده تاریخ] را در [وضعیت مشاهده] انتخاب می کنید، دوربین فقط تصاویر را از کارت حافظه انتخاب شده با استفاده از [انتخاب رسانه پخش] پخش می کند.