ویرایش نام دستگاه

شما می توانید نام وسیله را برای اتصال Wi-Fi Direct یا Bluetooth تغییر دهید.

  1. MENU - (شبکه) - [ویرایش نام دستگاه].
  2. کادر ورود را انتخاب نموده، سپس نام وسیله را وارد کنید - [تأیید].