اطلاعات حق چاپ

اطلاعات کپی رایت را روی تصاویر ساکن می نویسد.

  1. MENU - (تنظیم) - [اطلاعات حق چاپ] - تنظیم دلخواه.
  2. هنگامی که [تنظیم نام عکاس] یا [تنظیم نام دارنده حق چاپ] را انتخاب می کنید، یک صفحه کلید روی صفحه پدیدار می شود. نام دلخواه خود را وارد کنید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نوشتن اطلاعات حق چاپ:
تعیین می کند آیا اطلاعات کپی رایت را بنویسد. ([روشن]/[خاموش])
  • اگر [روشن] را انتخاب کنید، یک علامت نشانه روی صفحه تصویربرداری پدیدار خواهد شد.
تنظیم نام عکاس:
نام عکاس را تعیین می کند.
تنظیم نام دارنده حق چاپ:
نام دارنده کپی رایت را تعیین می کند.
نمایش اطلاعات حق چاپ:
اطلاعات فعلی کپی رایت را نمایش می دهد.

نکته

  • شما فقط می توانید کاراکترهای الفبایی و نمادها را برای [تنظیم نام عکاس] و [تنظیم نام دارنده حق چاپ] وارد کنید. شما می توانید تا حداکثر 46 حرف وارد کنید.
  • یک علامت نشانه در حین پخش تصاویر دارای اطلاعات کپی رایت پدیدار می شود.
  • به منظور پرهیز از استفاده غیرمجاز از [اطلاعات حق چاپ]، مطمئن شوید که ستون های [تنظیم نام عکاس] و [تنظیم نام دارنده حق چاپ] را قبل از قرض دادن یا واگذار کردن دوربین خود پاک کرده باشید.
  • Sony در قبال مشکلات یا آسیب های ناشی از استفاده از [اطلاعات حق چاپ] مسئولیتی را نمی پذیرد.