کمک MF‎‏ (تصویر ساکن)

تصویر را به طور خودکار روی صفحه بزرگ می کند تا تمرکز کردن دستی را ساده تر نماید. این در تصویربرداری با تمرکز دستی یا تمرکز دستی مستقیم کار می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [کمک MF‎‏] - [روشن].
  2. حلقه تمرکز را برای تنظیم تمرکز بچرخانید.
    • تصویر بزرگ می شود. شما می توانید تصاویر را توسط فشار دادن مرکز کلید گردان کنترل بیشتر بزرگ نمایی کنید.

راهنمایی

  • شما می توانید طول زمانی که تصویر قرار است به صورت بزرگ شده نشان داده شود را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [زمان بزرگنمایی فوکوس] تعیین کنید.

نکته

  • شما نمی توانید هنگام فیلم برداری از [کمک MF‎‏] استفاده کنید. به جای آن از عملکرد [بزرگ کننده فوکوس] استفاده کنید.
  • هنگامی که یک آداپتور نصب وصل شود، [کمک MF‎‏] قابل دسترس نیست. به جای آن از عملکرد [بزرگ کننده فوکوس] استفاده کنید.