رتبه‌بندی

شما می توانید رتبه بندی هایی را به تصاویر ضبط شده روی یک مقیاس از تا برای آسان تر کردن یافتن تصاویر اختصاص دهید. ترکیب کردن این عملکرد با [تنظیم جهش تصویر] به شما امکان می دهد یک تصویر دلخواه را به سرعت پیدا کنید.

  1. MENU - (پخش) - [رتبه‌بندی].
    صفحه انتخاب رتبه بندی تصویر پدیدار خواهد شد.
  2. طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل را برای نمایش دادن تصویری که می خواهید به آن یک رتبه بندی را اختصاص دهید فشار داده، و سپس مرکز را فشار دهید.
  3. عدد (رتبه‌بندی) را توسط فشار دادن طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب نموده، و سپس مرکز را فشار دهید.
  4. دکمه MENU را برای خروج از صفحه تنظیم رتبه بندی فشار دهید.

راهنمایی

  • شما می توانید هنگام پخش کردن تصاویر توسط استفاده کردن از کلید سفارشی نیز رتبه بندی ها را اختصاص دهید. [رتبه‌بندی] را با استفاده از [کلید سفارشی] از پیش به کلید دلخواه اختصاص داده، و سپس در حین پخش کردن تصویری که می خواهید به آن یک رتبه بندی را اختصاص دهید کلید سفارشی را فشار دهید. هر بار که کلید سفارشی را فشار می دهید عدد (رتبه‌بندی) تغییر می کند.

نکته

  • شما می توانید رتبه بندی را فقط به تصاویر ساکن اختصاص دهید.