کاهش پارازیت باد

تعیین می کند آیا نویز باد را توسط بریدن صدای محدوده پایین صوت ورودی از میکروفون داخلی کاهش دهد یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کاهش پارازیت باد] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
نویز باد را کاهش می دهد.
خاموش:
نویز باد را کاهش نمی دهد.

نکته

  • تعیین کردن این مورد بر روی [روشن] در جایی که باد به اندازه کافی شدید نمی وزد ممکن است باعث شود صدای عادی با درجه صدای بیش از حد پایین ضبط شود.
  • هنگامی که یک میکروفون خارجی (فروش جداگانه) استفاده شود، [کاهش پارازیت باد] عمل نمی کند.