لوگوی تأیید (فقط برای بعضی از مدل ها)

بعضی از لوگوهای ضمانت برای این محصول را نمایش می دهد.

  1. MENU - (تنظیم) - [لوگوی تأیید].