استفاده کردن از انتخابگر چندگانه

  • انگشت خود را برای به کارگیری دقیق تر انتخابگر چندگانه درست روی بالای آن بگذارید.
  • هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [منطقه]، [نقطه انعطاف پذیر]، یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین شود، می توانید ناحیه تمرکز را توسط فشار دادن رو/زیر/چپ/راست انتخابگر چندگانه حرکت دهید.
  • عملکرد [فوکوس استاندارد] در تنظیمات پیش فرض به مرکز انتخابگر چندگانه اختصاص داده می شود.