دسته بندی آیتم

شما می توانید موارد فهرست انتخاب اضافه شده به (منوی من) در زیر MENU را بازآرایی کنید.

  1. MENU - (منوی من) - [دسته بندی آیتم].
  2. موردی که می خواهید حرکت دهید را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
  3. یک مقصد را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.