دکمه MOVIE‎‏

تعیین می کند آیا دکمه MOVIE (فیلم) را فعال کند یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [دکمه MOVIE‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

همیشه:
هنگامی که دکمه MOVIE را در هر حالتی فشار می دهید ضبط کردن فیلم را شروع می کند.
فقط حالت فیلم:
فقط اگر حالت تصویربرداری بر روی حالت [فیلم] یا [حرکت آهسته و سریع] تعیین شود، هنگامی که دکمه MOVIE را فشار می دهید ضبط کردن فیلم را شروع می کند.