اولویت چهره‌. ثبت شده

تعیین می کند آیا با اولویت بالاتری روی چهره های ثبت شده با استفاده از [ثبت چهره] تمرکز کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [اولویت چهره‌. ثبت شده] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
با اولویت بالاتری روی چهره های ثبت شده با استفاده از [ثبت چهره] تمرکز می کند.
خاموش:
بدون دادن اولویت بالاتری به چهره های ثبت شده تمرکز می کند.

راهنمایی

  • برای استفاده از عملکرد [اولویت چهره‌. ثبت شده]، به صورت ذیل تعیین کنید.
    • [اولویت چهره/چشم درAF‎‏] در زیر [تنظیم AF چهره/چشم]: [روشن]
    • [تشخیص سوژه] در زیر [تنظیم AF چهره/چشم]: [انسان] (هنگامی که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) نسخه 6.00 یا جدیدتر است)