وصل کردن هود لنز

توصیه می کنیم برای جلوگیری از تأثیر گذاشتن نور خارج از فریم تصویربرداری بر تصویر از هود لنز استفاده کنید.

  1. شکل قسمت نصب هود لنز و سر لنز را با هم تطبیق داده، و هود لنز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کلیک کند.

نکته

  • هود لنز را به صورت مناسب وصل کنید. در غیر این صورت، هود لنز ممکن است هیچ تأثیری نداشته باشد یا ممکن است به صورت جزئی در تصویر بازتاب پیدا کند.
  • هنگامی که هود لنز به صورت مناسب وصل شود، شاخص هود لنز (خط قرمز) با علامت شاخص قرمز روی هود منطبق می شود.(ممکن است شاخص هود لنز روی بعضی از لنزها نباشد.)
  • هود لنز را هنگام استفاده کردن از فلاش بردارید زیرا هود لنز جلوی نور فلاش را گرفته و ممکن است به صورت سایه ای روی تصویر پدیدار شود.
  • برای نگهداری کردن از هود لنز بعد از تصویربرداری، هود لنز را به صورت وارونه به لنز وصل کنید.