کنترل AF/MF‎‏

شما می توانید در حین تصویربرداری بدون تغییر دادن موقعیت نگه داشتن خود، به آسانی حالت تمرکز کردن را از خودکار به دستی و بر عکس تغییر دهید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] - دکمه دلخواه - [نگهداشتن کنترل AF/MF‎‏] یا [تغییر کنترل AF/MF‎‏].

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نگهداشتن کنترل AF/MF‎‏ :
حالت تمرکز کردن را در حالی که دکمه پایین نگه داشته شده است تغییر می دهد.
تغییر کنترل AF/MF‎‏ :
حالت تمرکز کردن را تا زمانی که دکمه دوباره فشار داده شود تغییر می دهد.

نکته

  • شما نمی توانید عملکرد [نگهداشتن کنترل AF/MF‎‏] را بر روی [عملکرد دکمه چپ]، [عملکرد دکمه راست] یا [دکمه پایین] کلید گردان کنترل تعیین کنید.