نسخه

نسخه نرم افزار این محصول را نمایش می دهد. هنگامی که به روزرسانی ها برای نرم افزار این محصول عرضه می شوند نسخه را بازبینی کنید، غیره.

همچنین در صورتی که یک لنز سازگار با به روز رسانی های ثابت افزار وصل شود نسخه لنز را نمایش می دهد.

در صورتی که یک آداپتور نصب سازگار با به روزرسانی های ثابت افزار وصل شود نسخه آداپتور نصب در ناحیه لنز نمایش داده می شود.

  1. MENU - (تنظیم) - [نسخه].

نکته

  • به روز رسانی را فقط هنگامی می توان انجام داد که میزان باتری (3 میله باقیمانده باتری) یا بیشتر باشد. از یک بسته باتری به طور کافی شارژ شده استفاده کنید.