نوع تایمر خودکار

هنگام تصویربرداری با تایمر خودکار، تعیین می کند چه تعداد تصویر ضبط شوند و چند ثانیه از هنگامی که دکمه شاتر را فشار می دهید تا هنگامی که شاتر آزاد شود سپری شود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نوع تایمر خودکار] - تنظیم دلخواه.
    • صفحه تنظیم برای [نوع تایمر خودکار] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تایمر خودکار(تکی)‎‏:
یک تصویر را با استفاده از تایمر خودکار (10 ثانیه/5 ثانیه/2 ثانیه) می گیرد.
تایمر خودکار (پیوسته)‎‏:
تصاویر را به طور پیوسته با استفاده از تایمر خودکار می گیرد (3 تصویر بعد از 10 ثانیه/5 تصویر بعد از 10 ثانیه/3 تصویر بعد از 5 ثانیه/5 تصویر بعد از 5 ثانیه/3 تصویر بعد از 2 ثانیه/5 تصویر بعد از 2 ثانیه).