زبان 

زبانی که قرار است در موارد فهرست انتخاب، هشدارها و پیغام ها استفاده شود را انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [زبان] - زبان دلخواه.