سرعت پخش با فاصله

سرعت پخش برای تصاویر ساکن در حین [پخش پیوسته با فاصله] را تعیین می کند.
این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.
  1. MENU - (پخش) - [سرعت پخش با فاصله] - تنظیم دلخواه.

راهنمایی

  • شما می توانید سرعت پخش را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی/عقبی یا کلید گردان کنترل در حین [پخش پیوسته با فاصله] نیز تغییر دهید.