نشانگر در حین تصویربرداری طبقه بندی

نمایاب

طبقه بندی نور محیط*
3 تصویر تغییر یافته در گام های 0.3EV
جبران نوردهی 0.0EV±

نمایشگر (نمایش همه اطلاعات یا هیستوگرام)

طبقه بندی نور محیط*
3 تصویر تغییر یافته در گام های 0.3EV
جبران نوردهی 0.0EV±

طبقه بندی فلاش
3 تصویر تغییر یافته در گام های 0.7EV
جبران فلاش ‎1.0EV-

نمایشگر (برای نمایاب)

طبقه بندی نور محیط* (نشانگر بالایی)
3 تصویر تغییر یافته در گام های 0.3EV
جبران نوردهی 0.0EV±

طبقه بندی فلاش (نشانگر پایینی)
3 تصویر تغییر یافته در گام های 0.7EV
جبران فلاش 1.0‎EV-

*نور محیطی: یک عبارت عمومی برای نور غیر فلاش شامل نور طبیعی، لامپ حبابی و نورپردازی فلوئورسنت.در حالی که نور فلاش برای لحظه ای چشمک می زند، نور محیط ثابت است، بنابراین این نوع نور به نام "نور محیط" خوانده می شود.

نکته

  • در حین تصویربرداری طبقه بندی، راهنماهایی برابر تعداد تصاویری که قرار است گرفته شوند روی/زیر نشانگر طبقه بندی نمایش داده می شوند.
  • هنگامی که تصویربرداری طبقه بندی تکی را شروع می کنید، همچنان که دوربین تصاویر را ضبط می کند راهنماها یک به یک محو خواهند شد.