تنظیمات PC از راه دور: مقصد ذخیره تصویر ساکن

تعیین می کند آیا در حین تصویربرداری کنترل از راه دور کامپیوتر شخصی تصاویر ساکن ذخیره شده در هر دوی دوربین و کامپیوتر را ذخیره کند. این تنظیم هنگامی مفید است که می خواهید تصاویر ضبط شده روی دوربین را بدون ترک کردن دوربین بازبینی کنید.

* از راه دور با کامپیوتر شخصی: برای کنترل محصول از یک کامپیوتر، شامل عملکردهایی نظیر تصویربرداری و ذخیره کردن تصاویر روی کامپیوتر، از ‎Imaging Edge (Remote)‎ استفاده می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات PC از راه دور] - [مقصد ذخیره تصویر ساکن] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فقط PC‎‏:
تصاویر ساکن را فقط روی کامپیوتر ذخیره می کند.
‏‎PC+دوربین:
تصاویر ساکن را روی کامپیوتر و دوربین ذخیره می کند.
فقط دوربین :
تصاویر ساکن را فقط روی دوربین ذخیره می کند.

نکته

  • اگر شما کارت حافظه ای که قابل ضبط نیست را جای گذاری کنید، حتی در صورتی که [فقط دوربین] یا [‏‎PC+دوربین] را انتخاب کنید نمی توانید تصاویر ساکن را بگیرید.
  • اگر شما [فقط دوربین] یا [‏‎PC+دوربین] را انتخاب کرده و کارت حافظه ای را داخل دوربین جای گذاری نکرده باشید، حتی در صورتی که [رهاسازی بی کارت حافظه] بر روی [فعال] تعیین شود نمی توانید شاتر را آزاد کنید.
  • در حالی که تصاویر ساکن را روی دوربین پخش می کنید، نمی توانید با استفاده از کنترل از راه دور کامپیوتر شخصی تصویربرداری کنید.
  • تنظیمات برای [تنظیمات PC از راه دور] هنگام انجام دادن تصویربرداری از راه دور کامپیوتر شخصی با استفاده از [‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏] نیز به کار می روند.