توازن سفیدی

جلوه طیف وضعیت نور محیط را برای ضبط یک سوژه سفید خنثی به رنگ سفید تصحیح می کند. از این عملکرد هنگامی که طیف های رنگ تصویر به صورتی که انتظار داشته اید در نیامده اند، یا هنگامی که می خواهید طیف های رنگ را از قصد برای توصیف از دید عکاسی تغییر دهید استفاده کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [توازن سفیدی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار/ نور روز / سایه / ابری / لامپ رشته ای / فلورسنت: سفید گرم / فلورسنت: سفید سرد / فلورسنت: سفید روز / فلورسنت: نور روز / فلاش / خودکار زیر آب :
هنگامی که یک منبع نوری که سوژه را روشن می کند را انتخاب کنید، محصول طیف های رنگ را برای مطابقت با منبع نور انتخاب شده تنظیم می کند (توازن سفیدی پیش تثبیت). هنگامی که [خودکار] را انتخاب می کنید، محصول به طور خودکار منبع نور را تشخیص داده و طیف های رنگ را تنظیم می کند.
دما/فیلتر رنگ:
طیف های رنگ را بسته به منبع نور تنظیم می کند. به جلوه فیلترهای CC (جبران رنگ) برای عکاسی دست می یابد.
سفارشی 1‎‏/سفارشی 2‎‏/سفارشی 3‎‏:
رنگ سفید پایه را تحت شرایط نور برای محیط تصویربرداری به حافظه می سپارد.

راهنمایی

  • شما می توانید صفحه تنظیم دقیق را نمایش داده و در صورت لزوم تنظیمات دقیق طیف های رنگ را توسط فشار دادن طرف راست کلید گردان کنترل انجام دهید. هنگامی که [دما/فیلتر رنگ] انتخاب شود، شما می توانید دمای رنگ را به جای فشار دادن طرف راست کلید گردان کنترل توسط چرخاندن کلید چرخان عقبی تغییر دهید.
  • اگر طیف های رنگ در تنظیمات انتخاب شده به صورتی که انتظار دارید در نمی آیند، تصویربرداری [محدو تواز سفید] را انجام دهید.
  • فقط هنگامی که [تنظیم اولویت در AWB‎‏] بر روی [محیط] یا [سفید] تعیین شود یا نمایش داده می شود.

نکته

  • [توازن سفیدی] در حالت های تصویربرداری ذیل روی [خودکار] قفل می شود:
    • [خودکار هوشمند]
  • اگر از یک لامپ جیوه ای یا یک لامپ سدیمی به عنوان منبع نور استفاده کنید، به علت مشخصه های نور توازن سفیدی دقیق به دست نخواهد آمد. توصیه می شود تصاویر را با استفاده از یک فلاش بگیرید یا [سفارشی 1‎‏] تا [سفارشی 3‎‏] را انتخاب کنید.