‏‎AEL با شاتر(تصویر ساکن)

تعیین می کند آیا هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار می دهید نوردهی را ثابت کند.
[خاموش] را برای تنظیم جداگانه تمرکز و نوردهی انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‏AEL با شاتر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF تک عکس] تعیین شود، نوردهی را هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید بعد از تنظیم کردن خودکار تمرکز ثابت می کند.
روشن:
هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار می دهید نوردهی را ثابت می کند.
خاموش:
هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار می دهید نوردهی را ثابت نمی کند. از این حالت هنگامی که می خواهید تمرکز و نوردهی را به طور جداگانه تنظیم کنید استفاده نمایید.
محصول به تنظیم کردن نوردهی در حین تصویربرداری در حالت [تصویربرداری پیوسته] ادامه می دهد.

نکته

  • عمل با استفاده از دکمه AEL بر تنظیمات [‏‏AEL با شاتر] اولویت دارد.