کنترل راه دورBluetooth‎‏

شما می توانید دوربین را با استفاده از یک کنترل از راه دور Bluetooth‏ RMT-P1BT (فروش جداگانه) به کار بگیرید. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Bluetooth‎‏] - [عملکرد Bluetooth‎‏] - [روشن] را از پیش انتخاب کنید. برای کنترل از راه دور Bluetooth نیز به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.

 1. روی دوربین، MENU - (شبکه) - [کنترل راه دورBluetooth‎‏] - [روشن] را انتخاب کنید.
  • اگر در حال حاضر هیچ وسیله Bluetooth با دوربین جفت نشده است، صفحه برای جفت سازی به صورتی که در مرحله 2 شرح داده شد پدیدار خواهد شد.
 2. روی دوربین، MENU - (شبکه) - [تنظیمات Bluetooth‎‏] - [درحال جفت کردن] را برای نمایش صفحه به منظور جفت سازی انتخاب کنید.
 3. روی کنترل از راه دور Bluetooth، جفت سازی را انجام دهید.
  • برای جزئیات، به دفترچه راهنما برای کنترل از راه دور Bluetooth مراجعه کنید.
 4. روی دوربین، [تایید] روی صفحه تأیید را برای اتصال Bluetooth انتخاب کنید.
  • جفت سازی کامل می شود، و شما اکنون می توانید دوربین را از کنترل از راه دور Bluetooth به کار بگیرید. بعد از یک بار جفت سازی وسیله، شما می توانید در آینده توسط تعیین کردن [کنترل راه دورBluetooth‎‏] بر [روشن] دوربین و کنترل از راه دور Bluetooth را دوباره به یکدیگر وصل کنید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
عمل کنترل از راه دور Bluetooth را فعال می کند.
خاموش:
عمل کنترل از راه دور Bluetooth را غیرفعال می کند.

راهنمایی

 • اتصال Bluetooth فقط در حالی که شما دوربین را با استفاده از کنترل از راه دور Bluetooth به کار می گیرید فعال است.
 • اگر عملکرد به طور مناسب کار نمی کند، نکات ذیل را بررسی کرده و سپس جفت سازی را دوباره امتحان کنید.
  • مطمئن شوید که دوربین با استفاده از عملکرد Bluetooth به وسیله های دیگری وصل نشده باشد.
  • مطمئن شوید که [وضعیت هواپیما] برای دوربین بر روی [خاموش] تعیین شده است.
  • [بازتنظیم تنظیمات شبکه] دوربین را اجرا کنید.

نکته

 • هنگامی که دوربین را بازتنظیم ابتدایی می کنید، اطلاعات جفت سازی نیز حذف می شود. برای استفاده از کنترل از راه دور Bluetooth، جفت سازی را دوباره انجام دهید.
 • اگر اتصال Bluetooth ناپایدار است، هر گونه مانعی، نظیر افراد یا اشیای فلزی را از بین دوربین و کنترل از راه دور Bluetooth جفت شده بردارید.
 • شما نمی توانید از عملکرد برای اطلاعات پیونددهی مکان با یک تلفن هوشمند در حالی که [کنترل راه دورBluetooth‎‏] بر روی [روشن] تعیین شده است استفاده کنید.
 • شما نمی توانید از یک کنترل از راه دور مادون قرمز در حالی که [کنترل راه دورBluetooth‎‏] بر روی [روشن] تعیین شده است استفاده کنید.
 • در حالی که [کنترل راه دورBluetooth‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، دوربین به حالت صرفه جوئی در نیرو در نخواهد آمد. هنگامی که کار خود با استفاده از کنترل از راه دور Bluetooth را به پایان برده اید، تنظیم را به [خاموش] تغییر دهید.