تنظیمات پد لمسی

شما می توانید تنظیمات مربوط به عملیات پد لمسی را در حین تصویربرداری نمایاب تنظیم کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات پد لمسی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

عملیات در جهت عمودی:
تعیین می کند آیا عملیات پد لمسی را در حین تصویربرداری با نمایاب به صورت عمودی جهت دهی شده ممکن سازد. شما می توانید از عمل های اشتباهی در حین تصویربرداری با جهت دهی عمودی که توسط لمس نمایشگر با بینی خود، غیره اتفاق می افتند جلوگیری کنید.
وضعیت موقعیت لمس:
تعیین می کند آیا چهارچوب تمرکز کردن را به موقعیت لمس شده روی صفحه حرکت دهد ([موقعیت دقیق])، یا بر اساس جهت کشیدن و مقدار حرکت، چهارچوب تمرکز کردن را به موقعیت دلخواه حرکت دهد ([موقعیت حدودی]).
ناحیه عملیات:
ناحیه ای که برای عمل های پد لمسی استفاده می شود را تعیین می کند. محدود کردن ناحیه عملیات می تواند از عمل های اشتباهی که توسط لمس نمایشگر با بینی شما، غیره اتفاق می افتند جلوگیری کند.

در باره حالت جانمایی لمس

انتخاب کردن [موقعیت دقیق] به شما امکان می دهد چهارچوب تمرکز کردن را سریع تر به موقعیتی دور حرکت دهید زیرا می توانید به طور مستقیم موقعیت چهارچوب تمرکز کردن با عملیات لمسی را معین کنید.

انتخاب کردن [موقعیت حدودی] به شما امکان می دهد بدون این که مجبور باشید انگشت خود را روی یک ناحیه پهن حرکت دهید، با پد لمسی از هر جایی که آسان ترین است کار کنید.

راهنمایی

  • در عملیات پد لمسی هنگامی که [وضعیت موقعیت لمس] بر روی [موقعیت دقیق] تعیین شود، ناحیه تعیین شده در [ناحیه عملیات] به عنوان کل صفحه تلقی می شود.