‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏ (فیلم)

شما می توانید حساسیت AF در حالت فیلم را تعیین کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

حساس:
حساسیت AF را روی زیاد تعیین می کند. این حالت هنگام ضبط کردن فیلم هایی که در آن سوژه به سرعت درحال حرکت است مفید می باشد.
استاندارد:
حساسیت AF را روی عادی تعیین می کند. این حالت هنگامی که موانعی در جلوی سوژه وجود دارند یا در محل های شلوغ مفید است.