افزودن آیتم

شما می توانید موارد دلخواه فهرست انتخاب را بر (منوی من) در زیر MENU ثبت کنید.

  1. MENU - (منوی من) - [افزودن آیتم].
  2. موردی که می خواهید به (منوی من) اضافه کنید را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
  3. یک مقصد را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

راهنمایی

  • شما می توانید حداکثر تا 30 مورد را به (منوی من) اضافه کنید.

نکته

  • شما نمی توانید موارد ذیل را به (منوی من) اضافه کنید.
    • هر مورد در زیر MENU - (پخش)
    • [مشاهده بر تلویزیون]