تنظیمات Wi-Fi‎‏: تنظیمات نقطه دسترسی

شما می توانید نقطه دسترسی خود را به صورت دستی ثبت کنید. قبل از شروع دستورالعمل، نام SSID نقطه دسترسی، سیستم امنیتی، و رمز عبور را بازبینی کنید. رمز عبور ممکن است در بعضی از وسیله ها از پیش تثبیت شده باشد. برای جزئیات، دستورالعمل های عملکرد نقطه دسترسی را ملاحظه نموده، یا با مسئول نقطه دسترسی مشورت نمایید.

 1. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Wi-Fi‎‏] - [تنظیمات نقطه دسترسی].
 2. نقطه دسترسی که می خواهید ثبت کنید را انتخاب نمایید.

  هنگامی که نقطه دسترسی دلخواه روی صفحه نمایش داده می شود: نقطه دسترسی دلخواه را انتخاب کنید.

  هنگامی که نقطه دسترسی دلخواه روی صفحه نمایش داده نمی شود: [تنظیم دستی] را انتخاب نموده و نقطه دسترسی را تعیین کنید.

  • اگر [تنظیم دستی] را انتخاب کنید، نام SSID و نقطه دسترسی را وارد نموده، سپس سیستم امنیتی را انتخاب کنید.
 3. رمز عبور را وارد نموده، و [تأیید] را انتخاب کنید.

  • نقاط دسترسی بدون علامت نیاز به یک رمز عبور ندارند.
 4. [تأیید] را انتخاب کنید.

موارد دیگر تنظیم

بسته به وضعیت یا روش تنظیم نقطه دسترسی شما، ممکن است بخواهید موارد بیشتری را تعیین کنید.

‏‎WPS PIN‎‏:
کد PIN که به وسیله وصل شده وارد می کنید را نمایش می دهد.
اتصال اولویت:
[روشن] یا [خاموش] را انتخاب کنید.
تنظیم آدرس IP‎‏:
[خودکار] یا [دستی] را انتخاب کنید.
آدرس IP‎‏:
اگر آدرس IP را به صورت دستی وارد می کنید، آدرس تعیین شده را وارد کنید.
ماسک زیر شبکه/درگاه پیش فرض/سرور DNS اولیه/سرور DNS ثانویه:
اگر [تنظیم آدرس IP‎‏] را بر روی [دستی] تعیین کرده اید، هر آدرس را مطابق با محیط شبکه خود وارد کنید.

نکته

 • برای اولویت دادن به نقطه دسترسی ثبت شده در آینده، [اتصال اولویت] را بر روی [روشن] تعیین کنید.